DSC01501-bewerkt

Verbintenissenrecht

Onder het verbintenissenrecht vallen alle zaken die te maken hebben met een overeenkomst. Hierbij leggen partijen de afspraken vast in een contract. In beginsel kan men alles in een contract proberen vast te leggen, maar de inhoud of een onderdeel hiervan mag niet in strijd zijn met de wet of kennelijk onredelijk zijn. Ook dienen de contractspartijen zich jegens elkaar te gedragen overeenkomstig de eisen van redelijkheid en billijkheid.

Indien er afspraken zijn gemaakt dienen deze ook in beginsel te worden nagekomen door de partijen. In de regel gaat het om een eenvoudige verbintenis, maar wat als er algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard (de zogenaamde kleine lettertjes)?

Gelden deze altijd of zijn hierop ook uitzonderingen mogelijk?
In het kader van de gemaakte afspraken kan ook worden afgesproken dat er opschortingsrechten zijn. Het meest voorkomende opschorstingsrecht is bijvoorbeeld het recht om alleen te hoeven leveren als (een deel van) de overeengekomen koopsom is betaald. Ook vallen hieronder de regels die van toepassing zijn als men een overeenkomst wenst te ontbinden.

En wat als degene met wie men een afspraak heeft gemaakt komt te overlijden of het bedrijf waarmee een levering is afgesproken wordt overgenomen door een derde partij?
Indien men zijn deel van de overeenkomst toerekenbaar niet nakomt, dus willens en weten niet presteert, heeft de ander recht op vergoeding van de schade die hij daardoor lijdt. Hiervoor staan ook in de wet regels die tot richtsnoer kunnen dienen bij de bepaling, aard en omvang van de schadevergoeding. Eenvoudig is het niet altijd, maar voorkomen is beter dan genezen. Leg de gemaakte afspraken dus vast en laat deze, bij twijfel beoordelen door een advocaat.

Wilt u mee weten? Neem dan contact met ons op.