Beperking partneralimentatie: update 2.0

Beperking partneralimentatie: update 2.0

23 januari 2019

Via deze weg hebben wij u enkele maanden geleden geïnformeerd over de op handen zijnde wijzigingen ten aanzien van de partneralimentatie. Inmiddels heeft de Tweede Kamer op 11 december 2018 ingestemd met het wetsvoorstel Herziening Partneralimentatie (wetsvoorstel 34.231).

De belangrijkste wijziging is dat de periode waarin partneralimentatie verschuldigd is, wordt verlaagd van 12 naar 5 jaar.

Het uitgangspunt zal worden dat de duur van de verplichting tot het betalen van partneralimentatie gelijk zal zijn aan de helft van het aantal huwelijksjaren, met een maximum periode van 5 jaar. Bij een huwelijk welke bijvoorbeeld 8 jaar heeft geduurd, zal de verplichting tot het betalen van partneralimentatie derhalve 4 jaar bedragen.

De gewijzigde regels laten ruimte voor uitzonderingen op het hiervoor genoemde uitgangspunt. In de volgende situaties zal afgeweken kunnen worden van de hoofdregel:

  • Indien de alimentatiegerechtigde geboren is voor 1 januari 1970 en het huwelijk langer dan 15 jaar gehuwd heeft, geldt een alimentatieperiode van 10 jaar;
  • Indien er sprake is van kinderen binnen het gezin, heeft de alimentatiegerechtigde recht op partneralimentatie tot het jongste kind 12 jaar is geworden;
  • Indien het huwelijk minimaal 15 jaar heeft geduurd en de alimentatiegerechtigde binnen 10 jaar na de echtscheiding de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, heeft hij / zij recht op partneralimentatie tot het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd, met een maximum van 10 jaar;
  • Alimentatiegerechtigden van boven de 50, hebben recht op 10 jaar partneralimentatie, indien het huwelijk minimaal 15 jaar heeft geduurd. Deze uitzondering zal komen te vervallen na 7 jaar na het in werking treden van de wet Herziening partneralimentatie;
  • Bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd van de alimentatieplichtige vervalt de verplichting tot het betalen van partneralimentatie niet automatisch;
  • De wet laat ruimte aan de rechter om in schrijnende gevallen een langere alimentatieverplichting dan 5 jaar vast te stellen.

Alhoewel de wetswijziging is aangenomen door de Tweede Kamer is deze wijziging nog niet van kracht. De wetswijziging moet eerst worden aangenomen door de Eerste Kamer. Wanneer dat zal gaan gebeuren is nog niet bekend, maar het streven is om de wetswijziging in te laten gaan per 1 januari 2020.

De wetswijziging zal niet ingaan met terugwerkende kracht. Dat betekent dat in echtscheidingen die worden uitgesproken voor de inwerkingtreding van de wetswijziging, de huidige partneralimentatieregels blijven gelden.

Velthuizen Advocatuur zal de ontwikkelingen in de gaten blijven houden. Heeft u vragen over partneralimentatie? Neemt u dan vrijblijvend contact op met ons kantoor. Onze advocaten hebben jarenlange ervaring met het verlenen van rechtsbijstand op het gebied van partneralimentatie en zullen u met raad en daad bijstaan.